Nákladná doprava 03. 05. 2022

Nutnosť používať podnikovú kartu ukladá zákon, ide to výrazne zjednodušiť

„Práce v tejto oblasti pribudlo a hrozí nebezpečenstvo, ak sa z nej vytratí pravidelnosť a poriadok. Kontrola, ktorá by chyby odhalila, by pre dopravcov v krajnom prípade znamenala aj vysokú pokutu,” vysvetľuje Lukáš Svoboda, marketingový manažér spoločnosti TLV s.r.o., ktorá sa špecializuje na monitoring vozidiel GPS DOZOR. 

Údaje z karty vodiča aj tachografu musí dopravca následne zodpovedne vyhodnotiť. Ak zistí pochybenie, priestupok alebo porušenie nariadenia, situáciu musí s vodičom aktívne riešiť. 

Aby sa v tejto oblasti život dopravcov výrazne zjednodušil, ponúka firma GPS DOZOR praktickú funkcionalitu svojho systému. Vo výsledku sa zákazníci o kartu a dáta nemusia starať vôbec. 

„Zálohovanie dát z tachografu nemusí prebiehať len ručne tým, že sa do prístroja vloži podniková karta a čítačka, do ktorej sa dáta stiahnú. Pre majiteľov väčšieho počtu kamiónov to napríklad znamená obísť všetky svoje vozidlá a rutinne opakovať rovnaký postup niekoľkokrát. Tiež si musia sledovať povinné časové intervaly a viesť si podrobnú evidenciu. Existuje proste priamejšia cesta - stačí využiť software, ktorý s dátami pracuje online a uloží ich do cloudu,” pokračuje Lukáš Svoboda. Podnikovú kartu buď môžu dopravci poslať firme priamo alebo si ju nechajú pri sebe, pripoja k svojmu počítači a ponúkaný software ich dáta stiahne. 

„Systém už v rámci samotného sledovania vozidiel posiela dáta do aplikácie GPS Dozor, nie je preto pre neho problém predať tiež dáta z tachografu. Klient má potom dokonalý prehľad o tom, ktoré karty vodičov či kamióny boli stiahnuté a ktoré nie,” uzatvára marketingový manažér. 


kamion2


Karta podniku 

Pamäťovú kartu podniku slúži prevádzkovateľom vozidla na sťahovanie dát z digitálneho tachografu. Konkrétne na ich autorizáciu, aby dáta mohla sťahovať iba oprávnená osoba. Karta nie je spojená s konkrétnym vozidlom, ale prevádzkovateľ ju používa pre všetky ním zvolené vozidlá.

Držiteľ karty je oprávnený používať iba kartu, ktorá:

- je vydaná na jeho osoby (fyzickej alebo právnickej)

- nie je vadná

- jej platnosť ešte neuplynula

- nebola nahlásená strata alebo krádež.

Držiteľ karty môže mať kariet viac, stačí si nechať vystaviť duplikát. To je užitočné napríklad vtedy, ak máte v celej krajine niekoľko pobočiek a nie je možné kartu medzi nimi prevážať, alebo pri vzdialenom sťahovaní tachografov.

Karta sa vydáva na obdobie maximálne 5 rokov a musí sa uchovávať tak, aby nedochádzalo k jej mechanickému alebo tepelnému poškodeniu (napr. vo vhodnom puzdre).


Žiadateľ o vydanie karty je:

- fyzická alebo právnická osoba, ktorá je dopravcom prevádzkujúcim nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusy, ktorých prevádzka sa musí monitorovať pomocou digitálneho tachografu.

- Právnickú osobu môže zastupovať fyzická osoba, ktorá je jej štatutárnym orgánom, členom jej štatutárneho orgánu alebo jej zástupcom.

Kartu je možné vydať na ktoromkoľvek obecnom úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou a jej vybavenie trvá 15 dní. 

Miesta kde si môžete svoju podnikovú kartu vyzdvihnúť nájdete tu:

https://www.digitalnytachograf.sk/zberne-miesta

Ďalšie informácie:

https://www.cesmad.sk/karty-vodicov

https://www.digitalnytachograf.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/poucenie_pk.pdfGPS DOZOR pomáha:

- stiahnuť dáta online v pravidelných intervaloch a uložiť všetky údaje do systému za účelom ďalšej analýzy.

- pracovať efektívne a šetriť čas - nebude už nutné získavať údaje ručne a pre každé vozidlo (napr. odpadne zvolávanie vozidiel do depa len kvôli práci s údajmi).

- vyhnite sa vysokej pokute - náš systém funguje, všetko monitorujeme a neustále poskytujeme úplný prehľad o používaní vozidla v aktuálnom a minulom čase.

Ponúkame dve riešenia:

1. Firemnú kartu si môžete nechať pri sebe a vložiť ju do čítačky firemných kariet, ktorú Vám poskytne GPS DOZOR. Čítačku potom pripojíte k počítaču/banke, ktorá musí byť zapnutá a čítačka pripojená vždy, aj v noci. Softvér v počítači potom bude dáta pravidelne sťahovať.

2. O podnikovú kartu sa vôbec nemusíte starať, stačí ju k nám a my všetko zariadime.

Viac informácií nájdete na:

https://www.gpsdozor.sk/stahovanie-tachografu-s-gps-dozorom.html

Chcete sa na niečo opýtať?
Alebo zadarmo otestovať naše riešenie?

Nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám.