Nákladná doprava 10. 09. 2023

Aktuálne pravidlá jazdy a odpočinku podľa nariadení EÚ zhrnuté v jednom článku

Prečítajte si zhrnutie pravidiel týkajúcich sa času jazdy, odpočinku a prestávok podľa Európskej dohody o práci posádok v medzinárodnej cestnej doprave AETR a Nariadení 589/2006 Z. z. a 561/2006 ES.

Pre vodičov kamiónov, nákladných vozidiel a tiež autobusov platia záväzné pravidlá, ktoré upravujú (obmedzujú) maximálnu dobu jazdy a nariaďujú minimálnu dobu prestávkok alebo odpočinku.

V nasledujúcich odsekoch uvádzame aktuálnu verziu pravidiel, ktoré by ste mali skutočne dodržiavať. Ako pravdepodobne viete, nejde o žiadne všeobecné odporúčania, ale o povinnosť, ktorú často a s radosťou kontroluje polícia vo všetkých krajinách EÚ.

Pripomíname tiež, že dodržiavanie pravidiel jazdy a odpočinku stráži digitálny tachograf. Údaje z tachografu sa musia sťahovať a uchovávať, prípadne použiť systém, ktorý údaje z tachografu sťahuje a uchováva automaticky.

Pracovná doba

 • maximálna dĺžka zmeny je 13 hodín denne
 • max. 40 hodin/týždeň (48 hodín v prípade viac pracovnoprávnych vzťahov)
 • je možné predĺžiť na max. 60 hodín, ak za 26 po sebe idúcich týždňov nebude prekročená priemerná pracovná doba 40 hodín

Pracovný čas člena posádky nákladného vozidla alebo autobusu sa riadi Zákonníkom práce a zahŕňa nielen čas jazdy, ale aj ďalšie činnosti, ako je nakládka/vykládka alebo dohľad nad nastupovaním/vystupovaním cestujúcich, údržba, čistenie a prehliadka vozidla alebo administratíva spojená s prácou vodiča.


Doba riadenia

 • denná doba riadenia: max. 9 hodín, je možné 2× týždenne predĺžiť na 10 hodín
 • týždenná doba riadenia: max. 56 hodín
 • doba riadenia behom 2 po sebe idúcich týždňov: max. 90 hodín

Týždenná doba riadenia nesmie presiahnuť 56 hodín a nesmie byť prekročená maximálna týždenná pracovná doba stanovená v nariadení vlády č. 589/2006 Sb. (viz výše).


Doba bezpečnostných prestávok

 • min. 45 minut najneskôr po 4,5 hodinách jazdy
 • je možné prestávku rozdeliť na 2 úseky 15+30 minút

Bezpečnostná prestávka podľa výkladu Ministerstva dopravy je doba, počas ktorej vodič nesmie viesť vozidlo ani vykonávať inú prácu a je určená výlučne na zotavenie vodiča. Po 4,5 hodinách jazdy musí vodič absolvovať neprerušenú prestávku v trvaní najmenej 45 minút, pokiaľ sa nezačína doba odpočinku. Túto prestávku možno nahradiť prestávkou v trvaní najmenej 15 minút, po ktorej nasleduje prestávka v trvaní najmenej 30 minút.

Ak sú vo vozidle aspoň dvaja vodiči, každý vodič musí mať denný odpočinok aspoň 9 po sebe nasledujúcich hodín, každých 30 hodín.

Denná doba odpočinku

 • 11 hodín v priebehu každých 24 hodín
 • je možné túto dobu rozdeliť na 2 úseky 3+9 hodin (celkom teda min. 12 hodín)
 • Dennú dobu odpočinku je možné, medzi 2 týždennými odpočinkami 3x skrátiť na 9h.

Týždenná doba odpočinku

 • bežná týždenná doba odpočinku: 45 hodín
 • skrátená týždenná doba odpočinku: 24 hodín (musí však byť vyrovnaná v nasledujúcom týždni)

Týždenné limity odpočinku sa počítajú v rámci 2 po sebe nasledujúcich týždňov. Bežná doba v rámci dvoch týždňov teda znamená 2×45 hodín, skrátená doba 1×45 hodín + 1×25 hodín.

Skrátenie však musí byť vyrovnané zodpovedajúcou dobou odpočinku, ktorá sa v plnej miere využije pred koncom tretieho týždňa nasledujúceho po dotyčnom týždni.

Ušetrite si prácu pri kontrole doby jazdy a sťahovaní tachografu

Aby sme vodičom nákladných vozidiel uľahčili život, pridali sme do nášho systému sledovania vozidiel niekoľko funkcií na bezstarostný management a sťahovanie tachografov. Jedná sa napríklad o aktuálne údaje z tachografov, sťahovanie tachografov a karty vodiča či analýza historických údajov.

Namiesto časovo náročného prechádzania vozidiel a manuálneho sťahovania údajov stačí otvoriť okno prehliadača s našou aplikáciou. Všetko máte uložené na prehľadnú prácu a vykazovanie, ako naznačujú obrázky z aplikácie v tomto článku.

Chcete sa na niečo opýtať?
Alebo zadarmo otestovať naše riešenie?

Nechajte nám na seba kontakt, ozveme sa vám.